Werkwijze

Vooraf
Na aanmelding is er telefonisch contact. Hierin wordt geïnformeerd wat de hulpvraag is en de aard van het probleem (diagnose). Er wordt beoordeeld of ergotherapie de toegevoegde waarde kan hebben in uw geval en een eerste afspraak voor observatie kan ingepland worden. Een verwijzing van huisarts of specialist voor ergotherapie is nodig. (zie ook pagina ‘aanmelden’ van deze website)
Kinderergotherapie richt zich op kinderen tot18 jaar.

Observatie
Voordat een behandeling kan starten wordt er een observatie of test gedaan.
Deze gegevens zijn nodig om inzicht te krijgen in het handelen van het kind en de daaruit voortvloeiende problemen.
De bevindingen van de observatie worden in een verslag uitgewerkt en een behandelplan kan opgesteld worden.  Dit verslag zal met ouders en zo mogelijk met relevante betrokkenen toegelicht worden.

Behandeling
Indien het kind in behandeling komt zal dat vrijwel altijd individueel zijn en één enkele behandeling duurt 30 tot 45 min.
Behandeling kan plaatsvinden op de praktijk, in de thuissituatie of op school.
Een behandeling kan bestaan uit trainen, begeleiden van praktische vaardigheden en het stimuleren van motorische en zintuiglijke ontwikkeling.
Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van spel-,  ontwikkelings- of praktisch materiaal. Uitgangspunt is dat uw kind plezier heeft in wat het doet. Dat is van belang voor het resultaat van de behandeling.

Adviseren
Naast het behandelen worden er adviezen gegeven aan ouders en relevante betrokkenen, zoals leerkrachten, over een adequate begeleiding van uw kind.
Soms kan het gebruik van een hulpmiddel een grote toegevoegde waarde hebben of zelfs voorwaarde zijn om een handeling uit te voeren. Te denken valt aan hulpmiddelen bij het schrijven, het zitten, zelfverzorging.
Advisering kan ook betrekking hebben op woningaanpassingen, (rol)stoelen, ligvoorzieningen, vervoersvoorzieningen of verplaatshulpmiddelen. Bij Kinderergotherapie Arnhem-Velp is een grote deskundigheid aanwezig ten aanzien complexe problematiek op basis van meervoudige beperkingen.

Evalueren
Aan het eind van de behandeling worden de doelstellingen geëvalueerd en indien relevant worden ook de adviezen beschreven.
Dit verslag zal tevens naar de verwijzend arts verzonden worden.
tekst in printopmaak