Onze omgeving kunnen we ervaren omdat we deze waarnemen met onze zintuigen. Deze zintuiglijke prikkels worden door verschillende systemen in ons lichaam verwerkt en zijn ook weer nodig om andere systemen in ons lichaam te laten functioneren. Zodra deze prikkelverwerking niet goed verloopt, heeft dat invloed op het bewegen en het handelen.
Het gaat om een goede afstemming van waarnemen en bewegen. Dit is noodzakelijk om doelgericht te kunnen bewegen en te handelen. Dit complexe fenomeen van prikkelverwerking noemen we Sensorische Integratie. Zodra men problemen ondervindt in dit systeem kan zich dat uiten in houterige motoriek, onhandigheid, bewegingsangst, hyperactiviteit, gedragsproblemen, slecht handschrift, slechte concentratie.

Prikkelverwerkende systemen zijn:
-Het vestibulaire systeem
Hierbij gaat het om het evenwichtsorgaan dat gelegen is in het binnenoor. Dit systeem reageert op zwaartekracht, op beweging en draaiing van het hoofd. Het evenwichtsorgaan geeft relevante informatie door die nodig is voor het handhaven van een stabiele en veilige houding. Ten behoeve van; hoofdoprichting, goede spierspanning, oogcontrole, fijne motorische vaardigheden
-Het tactiele systeem
Hierbij gaat het om de tastzin en dat wat we voelen met onze huid. Het heeft de functie van iets voelen maar ook als alarmering (reflexmatig). De tast geeft informatie door die we nodig hebben voor relevante informatie voor lichaamsbewustzijn, spiercontrole, visuele perceptie en motorplanning.
-Het proprioceptieve systeem
Hierbij gaat het om een “systeem” dat verwerkt zit in onze gewrichten, spieren en pezen. Het zorgt ervoor dat we dieptegevoel waarnemen en geeft informatie over de stand van onze gewrichten en ons lichaam in de ruimte. Daarnaast heeft het invloed op onze basisspierspanning. Het draagt zorg voor een stabiele houding en het bewustzijn van ons lichaam.
-Het auditieve systeem
Hierbij gaat het om de prikkel (geluid)  die we met onze oren waarnemen. Een goede prikkelverwerking en integratie van auditieve prikkels is van essentieel belang voor spraak en taalontwikkeling.
-Het visuele systeem
Hierbij gaat het om dat wat we met onze ogen waarnemen en vervolgens door onze hersenen wordt verwerkt.

Voor alle systemen geldt als er sprake is van een verstoorde prikkelverwerking dat er sprake zal zijn van over- of juist ondergevoeligheid.

Observatie & Diagnostiek
Om duidelijk te krijgen op welke gebieden problemen bestaan is een observatie-test nodig. Daarnaast een vragenlijst voor in de thuis- of schoolsituatie die ingevuld moet worden. Op basis hiervan volgt een verslag waarin de bevindingen en de behandeldoelen worden geformuleerd. De totale observatie en diagnostiek neemt 4-5 uur in beslag en wordt middels een video-opname ondersteund.

Behandeling
De behandeldoelen worden uitgevoerd. Zintuiglijke prikkels worden volledig gedoseerd en zo mogelijk gecombineerd met een andere prikkel toegediend .Dit gebeurd middels (spel)activiteiten.
Doel is dat een zo optimaal mogelijke alertheid en zintuiglijke prikkelverwerking ontstaat.
Dit  vereist een goede dosering van prikkeltoediening. Het kind kan hier nieuwe ervaringen opdoen in combinatie met adequaat handelen. De behandeling wordt afgestemd op de situatie van het kind en zijn belevingswereld.

Advies
Het verslag van de observatie en de effecten van behandeling wordt met de ouders en direct betrokkene besproken. Hieruit kunnen adviezen voortvloeien omtrent omgang met of het anders organiseren van bepaalde activiteiten voor het kind, teneinde het handelen te verbeteren.
SENSORISCHE INTEGRATIE
Kinderergotherapie Arnhem - Velp
Prümelaan 2, 6824 HS  Arnhem             
De Ruyterlaan 27a, 6881 GS  Velp
T: 06-54607301
URL: www.kinderergotherapie-arnhem.nl
E-mail: info@kinderergotherapie-arnhem.nl